با مشارکت شهروندان شهری خواهیم ساخت که شایسته مردم فهیم شهر رضی باشد....یاری گر ما باشید...