سامانه پیامکی شهرداری رضی

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ورود به خدمت
فصل سوم: حقوق و مزیا
فصل چهارم: آموزش
فصل پنجم: رفاه
فصل ششم: بازنشستگی
فصل هفتم: سیر مقررات
بسمه تعالی
وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۲۲۰۲۱ مورخ ۷/۷/۱۳۸۰ وزارت کشور و به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری هی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری هی کشور
فصل اول – کلیات
ماده۱- کلیه شهرداریهی سراسر کشور و سازمانهی وابسته مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
تبصره : سازمانهی وابسته به شهرداری که به استناد ماده ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تشکیل شده یا می شوند و داری شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمیه آنها توسط شهرداری تامین شده باشد در صورتی که در اساسنامه آن ها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده ۲- مستخدمان شهرداری ها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
الف: مستخدم ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههی جدول حقوق موضوع ماده۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن بری تصدی یکی از پست هی سازمانی بر اساس آئین نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد .
ب: مستخدم موقت که به موجب قرارداد بری مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می ید . مقررات استخدامی ین قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد .
ت: کارگران شهرداری که مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹- و اصلاحات بعدی آن هستند .
تبصره: مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداری ها و تائید وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شوند .
ماده۳- مستخدمان رسمی در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهی (الف) و (ب) ماده (۲) ین آئین نامه مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده۴- سازمان تفصیلی و یجاد یا حذف پستهی سازمانی در کلیه شهرداریها با رعیت تبصره ماده (۱۱۲) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (۵۴) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است .
ماده۵- در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی عمل خواهد شد .
ماده۶- به منظور نظارت بر حسن اجری ین آئین نامه شوری اداری و استخدامی شهرداری که در ین آئین نامه شورا نامیده می شود در هر یک از استانهی کشور و همچنین در شهرهی با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشکیل می گردد .
ماده۷- اعضی شوری شهرهی با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر به شرح زیر تعیین می شوند :
الف: شهردار و در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری (رئیس شورا)
ب: نمینده وزارت کشور (سازمان شهرداری هی کشور)
پ: دو نفر از مدیرین یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار
ت: مدیر کل امور شهرداریهی وزارت کشور
ماده۸- شوری هر استان که بر حسن اجری ین آئین نامه در شهرهی زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می کند از افراد زیر تشکیل می شود :
الف: معاون عمرانی استانداری (رئیس شورا) مهندس منصوری
ب: شهردار شهر مرکز استان سید هاشم بنی هاشم
پ: مدیر کل دفتر امور شهری و روستیی استانداری علی اکبر امدادی
ت: یک نفر از کارشناسان خبره و ذی صلاح در امور استخدامی شهرداری ها به پیشنهاد رئیس شورا و تائید استاندار . محمد ابراهیم حسینی
ث: شهردار شهری که مسائل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می شود .
تبصره : دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستیی استانداری مستقر می شود .
ماده۹- شوراها علاوه بر وظیف مقرر در ین آئین نامه به عنوان کارگروه اجریی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۲۱) آئین نامه اجریی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۰/ت۴۷۳ ه مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ در شهرداریها وظیفه نظارت بر حسن اجری طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز برعهده دارد .
تبصره : جلسات شورا با حضور حداقل به چهارم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه ری مثبت داری اعتبار است .
ماده۱۰- حق الجلسه اعضی شورا به ازی هر جلسه یک چهلم حقوق و مزیی شهردار مربوط بر اساس شماره  هیات وزیران اصلاح گردید . تعیین می شود که از محل اعتبارات شهرداری ذی ربط قابل پرداخت است.
فصل دوم- ورود به خدمت
ماده۱۱- داوطلبان استخدام در شهرداری بید داری شریط زیر باشند :
الف: تابعیت جمهوری اسلامی یران
ب: حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود
پ: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دیم
ت: اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی یران و قانون اساسی آن
ث: تدوین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی یران
ج: عدم اعتیاد به مواد مخدر
چ: داشتن دیپلم کامل متوسطه
ح: عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی
خ: داشتن توانیی جسمی بری انجام کاری که داوطلب استخدام آن است .
د: عدم تجاهر به فسق و داشتن شیستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه
تبصره ۱: شهرداری می تواند بری پست هخی بلاتصدی سازمانی در مشاغل تصخصی با تصویب شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نمید .
تبصره ۲: فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شهرداری اجرا خواهد شد .
تبصره ۳: بری تصدی بعضی از پستهی سازمانی شهرداری می تواند با تصویب شورا داوطلبان استخدام رابا داشتن گواهینامه پیان دوره راهنمیی تحصیلی استخدام نمید .
تبصره۴: کسانی که مجددا به استخدام شهرداری در می یند مشمول محدودیت حداکثر سن موضوع بند (ب) ین ماده نخواهند بود مشروط بر ینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز ننمید .
تبصره ۵: شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهی خاص از خدمت مشاوره ی افراد متخصص یا مهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به ین افراد پرداخت نمید ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورا مراتب بید به تائید وزیر کشور نیز برسد .
ماده۱۲: استخدام بری تصدی پست هی سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می ید .
تبصره: برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداری ها به موجب آئین نامه ی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشومر خواهد رسید.
ماده۱۳: شهرداری ها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب ، نیروی انسانی مورد نیاز خود را بری تصدی پستهی سازمانی از بین داوطلبان واجد شریط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی صلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمیند.
ماده۱۴: افرادی که در تاریخ ابلاغ ین آئین نامه به صورت غ یر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهی وابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمیند در صورت وجود پست بلاتصدی و داشتن شریط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع ین ماده معاف هستند .
ماده ۱۵- شهردارانی که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به سمت شهردار منصوب شده باشندو خدمت آنها خاتمه یافته باشد با رعیت ماده ۱۱ ین آئین نامه و دارا بودن شریط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می تواننددر یکی از شهرداریهی کشور استخدام شوند .
الف: خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (چهار سال ) خاتمه یافته باشد.
ب: حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند .
پ: در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی داری حکم قطعی برائت از مراجع ذی صلاح باشند .
ت: حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعیت سیر بندهی ین ماده به یکی از شهرداری هی کشور یا سازمانهی وابسته تسلیم نمیند.
تبصره ۱: ین گونه افراد در صورت رعیت بندهی (الف) و (ب) و (پ) ین ماده و موافقت هسته گزینش از خدمت دوره آزمیشی موضوع ماده (۱۸) ین آئین نامه معاف هستند.
تبصره ۲- شهردارانی که بر اساس ماده ۷۳ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهی اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵- از کار برکنار شده اند می توانند طی مدت یک سال با تائید شورا بری یکی از پستهی بلاتصدی به استخدام شهرداری هی کشور در یند .
تبصره ۳- شهردارانی که قبلا خاتمه خدمت یافته اند و از خاتمه یافته اند و ازخاتمه خدمت آنها بیش از یک سال می گذرد می توانند با رعیت سیر بندهی ین ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب ین آئین نامه درخواست استخدام خود ر ا به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداری هی کشور تسلیم نمیند .
تبصره ۴: در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها وزارت کشور می تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به یجاد مقررات ین آئین نامه پس از اعلام نظر هسته گزینش امکان پذیر است و ین گونه مستخدمان از طی دوره آزمیشی معاف هستند .
ماده۲۰- صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (به جز شهرداری تهران) در بدو ورود به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات ین آئین نامه موکول به تائید وزارت کشور است .
ماده۲۱- شهرداری موظف است سالانه شیستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنها منعکس نمید . ین سنجش طوری صورت می گیرد که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم بری احراز گروه و پستهی بالاتر یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد.
فصل سوم : حقوق و مزیا
ماده۲۲- حقوق مبنی مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهی سراسر کشور و سازمانهی وابسته برابر عدد مبنی حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن با اعمال ضریب ریالی مصوب سالانه تعیین می شود .
ماده۲۳- تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول ین آئین نامه به گروههی ورودی برمبنی جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن است .
تبصره۱: تغییرات و اصلاحات در گروههی موضوع ا ین ماده و تخصیص گروه ورودی به مستخدماتی که مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهی خاص و فوق العاده است به پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا در می ید .
تبصره ۲: انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهی وابسته در غیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولی در صورت نیاز و داشتن شریط احراز شغل پیشنهادی می توان با رضیت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته دیگر منصوب نمود.
ماده۲۴- حقوق مستخدمان درهر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زیر تعیین می شود :
(ضریب افزیش سنواتی+۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ماده۲۵- سوابق خدمت کارگران شهرداری به لحاظ تجربی بری تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست ولی در صورت ارائه مدارک مستند موضوع ماده (۱۴) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن سوابق خدمت آنها پس از تائید شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است .
تبصره : کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و با تائید شورا قابل احتساب است .
ماده ۲۶- شهرداری می تواند به مستخدمان مشمول ین آئین نامه که خدمت آنها رضیت بخش باشد و مستخدمانی که خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شیستگی بر اساس ماده۲۱ ین آئین نامه علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط افزیش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد عدد مبنی گروه مربوط را بپردازد ولی به هر حال فوق العاده شغل یاد شده نبید از یکصد و پنجاه درصد ۱۵۰% حقوق مبنی مستخدم تجاوز نمید .
تبصره : میزان افزیش فوق العاده شغل موضوع ین ماده و مصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و تائید شورا تعیین می شود .
ماده۲۷- کسانی که به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می شوند در اولین طبقه گروه مربوط قرار می گیرند و چنان چه داری سابقه خدمت دولتی یا خدمت در شهرداری یا سازمانهی وابسته باشند به ازی هر سال خدمت از ضریب افزیش سنواتی به میزان سه درصد برخوردار می شوندو مدت خدمت وظیفه عمومی آنها نیز جزء سابقه خدمت شان محسوب می شود .
ماده ۲۸- جدول  و نحوه ارتقی گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش کار میزان مسئولیتها اهمیت وظیف ، سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلان تعیین می شود.
تبصره ۱: حقوق مستخدمانی که ارتقی گروه می یابند بر اساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزیشهی سنواتی در گروه قبل تعیین میشود .
تبصره ۲: ارتقی گروه مستخدمانی که سقف رشته شغلی مورد تصدی آنها اجازه استفاده از گروه تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنها را نمی دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است .
ماده۲۹- شهرداری می تواند در صورت وجود شریط زیر مستخدم رابه گروههی بالاتر ارتقا دهد
الف: درگروه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب احراز شریط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح در طبقه شغلی که در گروه بالاتر است قرار گیرد .
ب: مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد .
تبصره : حقوق امتیازات مربوط به یثارگران مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مورد مستخدمان یثارگر شهرداری نیز اعمال می شود .
ماده۳۰- شهرداری می تواند با تصویب شورا به مستخدمان خود یک الی دو گروه تشویقی موضوع مفاد تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن علاوه برگروه استحقاقی آنها اعطا نمید .
ماده۳۱- مستخدمانی که به لحاظ تغییر شغل در گروه پیین تر از گروه استحقاقی خود قرار می گیرند مابه التفاوت حقوق مبنی گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزیشهی سنواتی قبلی را دریافت می نمیند و هر گونه افزیشهی بعدی در حقوق مبنی ین مستخدمان در گروه جدید و افزیش ناشی از ارتقی گروه بعدی تا استهلاک کامل از مابه التفاوت یاد شده کسر می شود .
ماده ۳۲- وزارت کشور موظف است بر اساس اهمیت وظیف ، مسئولیتها، شریط احراز ، مدرک تحصیلی ؛ تجربه و سیر شریط موثر، کلیه مشاغل شهرداریها، و سازمانهی وابسته را طبقه بندی و ارزیابی نمید و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یکی از گروههی جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق العاده شغل تخصیص دهد هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهادوزارت کشور و پس از موافقت سازمان یاد شده قابل اجرا است .
تبصره : تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول ین آئین نامه بر اساس آئین نامه ی که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد به عمل می ید ولی درهیچ مورد با اجری ین تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق رقمی کسر نمی شود .
ماده۳۳- مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است . طرحخ طبقه بندی مشاغل و جداول فوق العاده شغل و تغییر گروه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی وثابت شهرداری ها قابل اجرا است .
ماده۳۴- انتصاب مستخدمان به پستهی سازمانی که شریط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است .
تبصره ۱- چنانچه بری تصدی یکی از پستهی سازمانی یا معاونت در شهرداری هیی که داری یک معاون هستند مستخدم واجد شریط در شهرداریها نباشند شهرداری می تواند از وجود مستخدمان واجد شریط احراز طرح طبقه بندی مشاغل از سیر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهی دولتی وسیر شهرداریها و سازمانهی وابسته به عنوان مامور استفاده نمید .
تبصره ۲- شهرداری می تواند با رعیت مقررات ین آئین نامه در شهرداریهیی که داری یک معاون است فردی را که داری مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداری درآورد .
تبصره ۳- در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهی دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سیر شهرداریها و سازمانهی وابسته به عنوان مامور و انتصاب آنها به یکی از پستهی ثابت سازمانی بر اساس آئین نامه ماموریت مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و سیر مقررات مربوط عمل می شود .
تبصره ۴- در اجری مفاد ماده۷۹ قانون شهرداری ذی حساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شریط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تائید شورا منصوب میشود .
ماده۳۵- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهی وابسته بر اساس پست مورد تصدی از فوق العاده شغل مربوط به مبنی طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار می شوند .
تبصره ۱- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع ین ماده و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزیش است .
تبصره ۲- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزیش است .
تبصره ۳- عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق همترازی تعیین میشود .
تبصره ۴- شهرداری می تواند سالانه به کارکنانی که در افزیش درآمدهی کوششی و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعی و تلاش نموده اند با تشخیص شهردار فوق العاده ی تحت عنوان حتی وصول بری یک بار در سال به میزان یک درصد مازاد درآمد کوششی که وصول شده بری کارکنان ذی ربط پرداخت نمیند مشروط بر ینکه حداکثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یک سال تجاوز ننمید .
ماده ۳۶- هرگونه مصوبه دستورالعمل ، بخشنامه ، آئین نامه ، مقررات و سیر تسهیلات که بری کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا درنظر گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شهرداری هی سراسر کشور و سازمانهی وابسته که مشمول تبصره ماده ۱ ین آئین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداری ها به اجرا در می ید .
ماده ۳۷- شهرداری می تواند علاوه بر عیدی و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمان معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل در پیان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نمید .
ماده ۳۸- جدول یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و کارانه کارکنان شهرداری بر اساس مقررات و مصوبات مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن به علاوه بیست تعیین و برقرار می شود .
تبصره : فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان و کارشناسان شهرداری بر مبنی ارقام فوق العاده هی مستخدمان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس همترازی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پذیرفته به مرحله اجرا در می آید.
فصل چهارم : آموزش
ماده ۳۹- وزارت کشور مکلف است در اجری ماده ۶۲ قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان مورد نیاز شهرداریها زمینه هی آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلان رابه طریق مقتضی و عنداللزوم با یجاد مراکز آموزشی فراهم آورد .
تبصره ۱- مادام که وزارت کشور در اجری ین ماده زمینه آموزش مستخدمان شهرداری ها را به طرق مقتضی فراهم ننموده است استانداریها و شهرداریهی سراسر کشور می توانند با هماهنگی وزارت کشور زمینه آموزشهی لازم را در محل فراهم نمیند.
تبصره ۲- ضوابط اعطی امتیاز شرکت در دوره هی آموزشی اعم از کوتاه و بلند مدت همانند ضوابط آموزشی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری تعیین می شود.
فصل پنجم : رفاه
ماده ۴۰- مستخدمان شهرداری سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی با حقوق وفوق العاده هی مربوط را دارند .
ماده ۴۱- مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهیی که مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی استعلاجی استفاده می نمیند .
تبصره : جز در مورد بیماریهی صعب العلاج حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است .
ماده ۴۲- مستخدم می تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده کند محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی و ثابت در مدتی که از مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه در هر سال استفاده می نمید الزامی نیست در صورتی که پس از پیان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب بری ارجاع به مستخدم یاد شده موجود نباشد وی به حال آماده به خدمت در می ید .
تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال است ولی بری ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری ین مرخصی با تصویب شورا حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است .
تبصره ۲- مستخدمانی که درحال مرخصی بدون حقوق هستند می توانند کماکان از مزیی بیمه عمر طبق ضوابط استفاده نمید .
تبصره ۳- مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .
ماده ۴۳- استفاده از مرخصیهی موضوع مواد ۲۷ و۲۸ و۲۹ و تبصره هی مربوط بر اساس آئین نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری انجام می شود .
ماده۴۴- شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و د رمان مستخدمان خود و یجاد تسهیلات رفاهی بری کارکنان و یجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه هی مصرف، مسکن ، قرض الحسنه و نظیر آن که بر اساس مقررات رفاهی سازمانهی دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه یجاد تسهیلاتی رفاهی بری کارکنان دولت – مصوب ۱۳۶۷- تهیه و به تصویب می رسد اقدام و مساعی لازم را به عمل آورد .
ماده۴۵- چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده هی مستمر او بابت مرخصیهی ذخیره شده به وراث قانونی وی پرداخت می شود .
فصل ششم – بازنشستگی
ماده ۴۶- مستخدمان ثابت شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداری موضوع ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ هستند .
ماده ۴۷- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها- به جز شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداریها در سازمان بازنشستگی کشوری هستند و از نظر بازنشستگی و کسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مشمولان قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده۴۸- شهرداری مکلف است از تاریخ تطبق وضع مستخدمان خود با ین آئین نامه هر ماه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کسورات قانونی بازنشستگی مستخدم را کسر نموده و پس از افزودن سهم شهرداری با توجه به قوانین یاد شده مجموع آن را به صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت نمید.
تبصره۱- وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداری به حساب مخصوص در یکی از بانکهی دولتی که از طرف سازمان بازنشستگی معرفی می شود واریز می گردد.
تبصره۲- کسور بازنشستگی مستخدمان آماده به خدمت بر مبنی تمام حقوق گروه و افزیشهی سنواتی احتساب و از حقوق ماهانه آنان کسر می شود.
ماده۴۹- شهرداری مکلف است اولین حقوق ماهانه کسانی که دوره آزمیشی را گذرانده و به استخدام قطعی شهرداری پذیرفته می شوند و هر نوع تفاوت یک ماهه حقوق حاصل از افزیش سنواتی و ارتقی گروه مستخدمان را به حساب صندوق بازنشستگی واریز نمید.
ماده۵۰- مستخدمان شهرداری می توانند با داشتن شریط زیر تقاضی بازنشستگی نمیند و شهرداری مخیر به قبول آن است . :
الف: داشتن شصت (۶۰ ) سال سن
ب: داشتن بیست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت و پنجاه (۵۰) سال سن .
تبصره۱- هرگاه مستخدمان مشمول ین آئین نامه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی یا بعد از آن فوت شوند از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمامی حقوق بازنشستگی و اصلاحات بعدی آن به وراث قانونی آنها پرداخت می شود.
تبصره۲- مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههی دولتی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند .
ماده۵۱- شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداکثر چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العالده شغل و سیر مزیی مربوط به وی اعطا نمیند و در هر حال تاریخ پیان ین مرخصی بید طوری تعیین شود که سن مستخدم از شصت و پنج (۶۵) سال تمام تجاوز ننمید.
ماده۵۲- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمان شهرداری عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزیی دریافتی آنها که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مشروط بر آنکه حقوق بازنشستگی آنها از بالاترین حقوق بازنشستگی مقرر در قوانین و مقررات مربوط تجاوز ننمید .
ماده۵۳- شهرداری می تواند مستخدمان رسمی و ثابت خود را که داری سی سال سابقه خدمت با هر قدر سن باشند بازنشسته نمید .
ماده۵۴- شهرداری مکلف است کلیه مستخدمانی که شصت و پنج سال تمام سن دارند را بازنشسته کنند.
ماده۵۵- سوابق خدمت تمام وقت مستخدمان ثابت در شهرداریها و سازمانهی وابسته وزارتخانه ها موسسات و شرکتهی دولتی و موسسات عمومی و غیر دولتی و سمت شهردار در صورت انتقال کسور یا حق بیمه برابر مقررات قانونی یا تقبل پرداخت آن به صندوق بازنشستگی ذی ربط بر اساس مقررات مربوط از نظر افزیش سنواتی و بازنشستگی جزء سنوات خدمت آنها محسوب می شود.
تبصره ۱- ماخذ پرداخت کسور بری سوابق خدمت در شهرداریها و سازمانهی وابسته که کسور یا حق بیمه آن منتقل یا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین و سهم شهرداری با توجه به ماده ۴۸ ین آئین نامه پرداخت می شود .
تبصره ۲- ماخذ پرداخت کسور بری سوابق خدمت خارج از شهر داریها و سازمانهی وابسته که کسور یا حق بیمه آن انتقال نیافته است . بر مبنی بیست و یک درصد اولین حقوق و فوق العاده شغل و سیر مزیی مشمول کسور بازنشستگی مستخدم ثابت در شهرداری و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود که توسط مستخدم پرداخت خواهد شد
تبصره ۳- چنانچه مستخدمان سازمانهی وابسته به شهرداریها که به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول ین آئین نامه نیستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداریها دریند سوابق خدمت تمام وقت آنها مشمول ین ماده است .
ماده۵۶- کسور متعلق در اجری تبصره هی ۱و۲و۳ ماده۵۵ ین آئین نامه از طرف شهرداری به طور یکجا و از طرزف مستخدم در یکصد و بیست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود مشروط بر ینکه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختی مستخدم بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و کسور بازنشستگی جاری از یک چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه تجاوز نکند در صورتی که از ین مقدار تجاوز کند به همین میزان به تعداد اقساط ماهانه او ا ضافه می شود .
ماده۵۷- سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده ۵۵ ین آئین نامه از نظر بازنشستگی وم وظیفه در صورتی جزء خدمت رسمی آنها محسوب می شود که به موجب احکام صادر شده به صورت تمام وقت یا با دریافت حقوق از شهرداریها و سازمانهی وابسته یا یکی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده باشد .
تبصره : سوابق خدمت کسانی که در تاریخ تصویب ین آئین نامه به عنوان کارمند ثابت با مقررات استخدامی تطبیق شده اند از لحاظ افزیش سنواتی و بازنشستگی قابل احتساب است مشروط بر ینکه سوابق یاد شده منطبق با لیستهی حقوق و مدارکی که مبین انجام خدمت آنها در مشاغل اداری شهرداری است به تائید شورا رسیده باشد .
ماده ۵۸- مدت خدمت وظیفه مستخدمان ثابت جزء سابقه آنان محسوب می شود مشروط بر ینکه مستخدم کسور بازنشستگی سهم خود را طبق تبصره هی ۱و۲و۳ ماده۵۵ حسب مورد و ماده ۵۶ ین آئین نامه پرداخت نمیند که در ین صورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است .
ماده۵۹- مستخدمان رسمی مشمول ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری در صورت تمیل می توانند به استناد تبصره ۳ ماده یاد شده مشمول ین آئین نامه شوند و شهرداری موظف است درخواست آنها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمید تا سازمان بازنشستگی کشروی نسبت به واریز کسور مربوط به صندوق بازنشستگی شهرداری اقدام نمید .
ماده ۶۰- در صورتی که مستخدمان شهرداری به علل غیر ناشی از کار ، از کارافتاده شناخته شوند بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکمنان دولت و اصلاحات بعدی آن حقوق وظیفه از کارافتادگی دریافت می نمیند و در صورتی که سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم از پانزده سال کمتر باشد پانزده سال تمام محسوب می شود .
ماده ۶۱- در صورتی که مستخدم ثابت در حین انجام وظیفه به علت حادثه ناشی از کار ، از کارافتاده شود بدون رعیت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی تمام حقوق ، فوق العاده ، شغل ، تفاوت تطبیق و سیر مزیی مشمول کسورات بازنشستگی مستخدم در زمان از کار افتادگی در مورد او برقرار می شود مشروط بر آن که از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در ین آئین نامه تجاوز ننمید .
تبصره ۱- هرگاه مستخدم موضوع ین ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وظیفه از کارافتادگی او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت می شود .
تبصره ۲- اعاده به خدمت مستخدمان از کار افتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمیند و توانیی اشتغال داشته باشند قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است و تشخیص آن بر عهده شورا است.
ماده ۶۲- در صورتی که مستخدم بازنشسته یا از کار افتاده فوت شود حقوق وظیفه وراث قانونی او برقرار می شود.
ماده ۶۳- وراث قانونی در ین آئین نامه عبارتند از:
الف: زوجه دیمی
تبصره: در صورتی که متوفی داری چند زوجه باشد ین سهم به تساوی بین آنها تقسیم می شود .
ب: زوج در صورتی که علیل از کارافتاده و تحت تکفل زوجه متوفی خود بوده باشد
پ: فرزندان ذکور متوفی تا پیان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در یکی زا دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی رسمی کشور تا پیان بیست و پنج سالگی
ت: فرزندان علیل یاناقص العضو مستخدم متوفی که از کار افتاده باشند مادام العمر
ث: فرزندان اناث تا زمان اختیار شوهر
ج: والدین مستخدم متوفی مشروط بر ینکه تحت تکفل متوفی بوده و بدر حداقل شصته سال و مادر حداقل پنجاه و پنج سال داشته یا از کار افتاده باشند .
چ: نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شریط بندهی پ و ت ین ماده
ح: دختران متوفی که مطلقه شده اند.
ماده۶۴- مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل تمام حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه از کارافتادگی مستخدم متوفی است که به تساوی بین بازماندگان واجد شریط تقسیم می شود، در صورت قطع سهم هر یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سیر بازماندگان افزوده خواهد شد هرگاه بازمانده واجد شریط مستخدم متوفی منحصر به فرد باشد کل حقوق وظیفه به وی پرداخت می شود.
ماده۶۵- در صورتی که مستخدم قبل از برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی موضوع ماده ۵۲ ین آئین نامه فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او برمبنی تمام حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم متوفی به ترتیب مقرر در ماده ۶۴ ین آئین نامه برقرار می شود؛ در ین مورد سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم در صورتی که از پانزده سال کمتر باشد پانزده سال تمام منظور می شود .
ماده ۶۶- حقوق وظیفه وراث شهدا و سیر یثارگران عبارت است از حقوق وظیفه مقرر در قوانین و مقررات مربوط با اصلاحات بعدی
ماده ۶۷- هرگاه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم متوفی یا از کار افتاده کمتر از دو سال باشد متوسط حقوق مدتی که کسور بازنشستگی را پرداخت کرده است ملاک محاسبه قرار می گیرد .
ماده ۶۸- از کار افتادگی در ین آئین نامه عبارت است از عدم توانیی کامل و دیمی مستخدم به انجام کار
ماده۶۹- تشخیص از کار افتادگی و سبب آن و تشخیص ین که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا درحین انجام وظیفه بوده است و نیز تشخیص موارد مندرج در مواد ۴۹ و۵۰ حسب مورد برعهده هیات مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یا سازمان بازنشستگی کشوری است در صورت اختلاف نظر در مورد شهرداری تهران نظر شوری تهران و در مورد سیر شهرداریها نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لازم الاجرا است.
ماده۷۰- در صورتی که مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی با خدمت وظیفه عمومی بدهکار باشد شهرداری و بازماندگان او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف هستند.
ماده۷۱- در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظیفه ممنوع است.
ماده ۷۲- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی بری یام واحد خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق موسسات دولتی شهرداریها و سازمانهی وابسته ، انجمنهی بهداری و سازمانهیی که جنبه محلی دارند و هزینه هی آنها از درآمدهی خاص محلی تامین می شود ممنوع است ، مستخدمانی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یک از آنها مخیر است.
تبصره: استفاده از حقوق وظیفه پدر و مادر تواما با رعیت مقررات مربوط مجاز است.
ماده۷۳- شهرداری می تواند در صورت رضیت مستخدم اعم از ثابت یا رسمی تابع قانون استخدام کشوری درصدی از حقوق ماهیانه او را به میزان مقرر در قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن کسر و پس از افزودن معادل ان بابت سهم شهرداری مجموع آن را درحساب خاصی به نام سپرده مستخدم شهرداری نزد یکی از بانکهی کشور نگهداری نمید و پس از بازنشسته شدن از کارافتادگی یا فوت، مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را به علاوه سود حاصل شده به طور یکجا به مستخدم یا وراث قانونی او بپردازد .
ماده۷۴- هر گاه مستخدمی که طبق ین یین نامه از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صالح اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او مانند وراث قانونی بازنشستگان متوفی رفتار می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر درماده ۶۴ ین آئین نامه پرداخت می شود .
ماده۷۵- هر گاه مستخدمی که طبق ین آئین نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حکم قطعی دادگاه صالح از حقوق اجتماعی رو به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعد ا در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نمید مابه التفاوت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و وجوهی که طبق ماده ۷۴ ین آئین نامه در مدت محرومیت دریافت شده است به او پرداخت می شود.
ماده۷۶- هرگاه مستخدمی که طبق ین آئین نامه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه استفاده می کند در مدت یک سال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را مطالعه نکند عائله او در صورتی که طبق شریط ماده ۶۴ ین آئین نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتا حقوق وظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم یاد شده فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول بر می گردد.
تبصره : منظور از عائله در ین آئین نامه افرادی هستند که با رعیت شریط مقرر در ماده ۶۳ ین آئین نامه از حقوق وظیفه استفاده می نمیند.
ماده۷۷- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی با حکم قطعی دادگاه صالح فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جیز است.
ماده۷۸- ترک تابعیت کشور جمهوری اسلامی یران موجب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد شد .
ماده۷۹- در صورتی که خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات محل خدمت جدید مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او صندوق بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جدید انتقال دهد.
ماده۸۰- هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع و از شمول ین مقررات خارج شود وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود.
ماده۸۱- صندوق بازنشستگی موضوع ماده ۴۶ ین آئین نامه موظف است هر سه سال یک بار وضع مالی صندوق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس محاسبات فنی مورد بررسی دهد و نتیجه را به شهرداری تهران اعلام نمید تا در صورتی که صندوق با کمبود اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تامین آن اقدام نمید.
ماده۸۲- در صورتی که ضریب ریالی حقوق موضوع ماده۲۲ ین آئین نامه تغییر نمید به نسبت ین تغییر حقوق مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر همانند مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت افزیش می یابد.
فصل هفتم: سیر مقررات
ماده۸۳- انواع مجازات ها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان شهرداری همان است ک در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال می شود و درین مورد شهرداری تهران داری همان اختیاراتی است که در مقررات یاد شده به رئیس موسسه مستقل دولتی تفویض شده است و ین اختیارات در سیر شهرداریهی با پیشنهاد شهرداری و تائید شوری اعمال می شود.
تبصره ۱- رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری و سازمانهی وابسته بر اساس آئین نامه ی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اعمال خواهد شد .
تبصره ۲- حداکثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسائل استخدامی موضوع ماده ۹ ین آئین نامه به دبیرخانه شورا یک ماه است وشوری یاد شده موظف است حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را از طریق دبیرخانه شورا به ذی نفع ابلاغ نمید.
ماده۸۴- مستخدمان شهرداری می توانند از خدمت شهرداری استعفا کنند مشروط بر ین که تصمیم خود را دو ماه قبل از استعفا از طریق واحد متبوع به اطلاع شهرداری برساند مادام که موافقت شهرداری با استعفی مستخدم به او ابلاغ نشده باشد او در قبال وظیفی که عهده دار است مسئول شناخته می شود.
تبصره ۱- وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود.
تبصره ۲- مستخدمی که به منظور شرکت در انتخابات شوراهی اسلامی از سمت خود در شهرداری استعفا می دهد می تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلام رسمی نتیج انتخابات حداکثر طی مدت دو ماه به شهرداری یا سازمان وابسته ذی ربط مراجعه نمید و اشتغال مجدد او منعی ندارد در صورتی که پست سازمانی بری ارجاع به افراد یاد شده  موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می یند.
ماده۸۵- در صورتی که مستخدم دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت به خدمت وی خاتمه داده می شود.
تبصره ۱- اگر مستخدم موضوع ین ماده شریط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته خواهد شد.
تبصره ۲- هر مستخدم مشمول ین ماده مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را اطلاع دهد و ادعی او مورد قبول شهرداری قرا ر نگیرد می تواند شکیت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مربوط تسلیم نمید در صورتی که ری صادر شده حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت اعاده و مدت غیبت او موجه محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- یام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ تجربه ارتقی گروه، بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب نیست.
ماده ۸۶- در صورتی که پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناسب با شریط او بری ارجاع به وی مومجود نباشد مطابق قانون استخدام کشوری مستخدم آماده به خدمت می شود.
ماده ۸۷- حقوق دوران آمادگی به خدمت به ترتیب زیر تعیین می شود.
الف: از ماده اول تا آخر ماه ششم برابر آخرین حقوق
ب: از ماه هفتم تا پیان ماه دوازدهم نصف آخرین حقوق
تبصره: دوران آمادگحی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود.
ماده۸۸- در صورتی که در طول دوران آمادگحی به خدمت پست مناسبی بری ارجاع به مستخدم موجود نباشد یا انتقال وی به سیر شهرداریها میسر نشود با او مطابق ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و تبصره هی اصلاحی آن رفتار می شود.
تبصره : شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی به خدمت مستخدمان ثابت و رسمی خود را به وزارت کشور ارسال نمیند. وزارت کشور نیز مکلف است هر شش ماه یک بار فهرستی از مستخدمان یاد شده را به کلیه شهرداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند.
ماده ۸۹- شهرداری مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده ا ست در صورت برائت از تاریخ قطعی شدن ری دادگاه به خدمت یفا و کلیه حقوق دوران تعلیق رابه ماخذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتی که پست سازمانی بری او خالی نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب می شود.
ماده۹۰- مستخدمان ثابت شهرداری که بری نمیندگی مجلس یا احراز سمت شهردار انتخاب یا به مقامات موضوع ماده ۲ قانون استخدام کشوری منصوب می شوند تا پیان تصدی مقامات یاد شده از شهرداری هیچ گونه حقوق یا مزییی دریافت نخواهند کرد ولی ین مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود مشروط بر ین که کسور بازنشستگی سهم خود را به ماخذ آخرین حقوق و مزیی دریافتی به صندوق بازنشستگی مربوط بپردازند.
تبصره : شهرداری مکلف است مستخدمان یاد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستی که واجد شریط احراز آن باشند . منصوب کند ولی در صورتی که پست سازمان بلاتصدی بری ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت محسوب می شوند.
ماده۹۱- مستخدمان موضوع مواد ۱۴۳ و۱۴۴ قانون استخدام کشوری شاغل در شهرداری از لحاظ پرداخت حقوق و مزیا تابع مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده۹۲- انتقال و ماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری وسازمانهی وابسته به سیر دستکاهها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههی یاد شده مجاز است .
تبصره ۱- کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدمان موضوع ین ماده در مورد مستخدمان شهرداری تهران به صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و در مورد کارکنان سیر شهرداریهی کشور به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود و کلیه سوابق خدمت آنها که بابت آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر لحاظ جز خدمت ین کارکنان محسوب و با آن دسته از کارکنان که بابت سنوات خدمت آنها کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آئین نامه ها و دستورالعملهی اجریی مربوط رفتار می شود.
تبصره ۲- انتقال کارگران شهرداریها و سازمانهی وابسته به سیر شهرداریها و سازمانهی وابسته با توافق طرفین بلامانع است . و حق سنوات ین کارگران بید توسط شهرداری یا سازمان وابسته مبدا به حساب شهرداری یا سازمان وابسته مقصد واریز شود که در ین صورت سوابق خدمت قبلی کارگر در محل اشتغال جدید قابل احتساب است .
ماده۹۳- انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری بر اساس مقررات و آئین نامه هی مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت انجام می شود.
ماده ۹۴- مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات روسی مافوق خود را در حدود وظیف و اختیارات خود اجرا نمید اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است به صورت کتبی مغیرت دستور را به مافوق اطلاع دهد در صورتی که بعد از ین اطلاع مقام بالاتر به صورت کتبی بر اجری دستور خود تاکید کرد مستخدم مکلف به اجری دستور صادر شده خواهد بود .
ماده۹۵- شهرداری نمی تواند مشمولان ین آئین نامه را جز در موارد مطرح از پست سازمانی خود برکنار کند مگر ین که با تائید شوری بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نمید.
ماده۹۶- وزارت کشور مکلف است دستورالعملهی لازم بری اجری ین آئین نامه را که چگونگی تهیه و تصویب آن پیش بینی نشده است تنظیم نمید و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا درآورده مادام که ین آئین نامه ها و دستورالعملها تهیه نشده آئین نامه ها و دستورالعملهی فعلی مورد عمل شهرداریها و سازمانهی وابسته نافذ هستند.
ماده۹۷- وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجری ین آئین نامه است.
ماده۹۸- در مواردی که ین آئین نامه مسکوت است بر اساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت عمل می شود.
ماده۹۹- تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ مورخ۳/۳/۱۳۶۸ و سیر مقررات مغیر با ین آئین نامه لغو می شوند.
محمد رضاعارف