سامانه پیامکی شهرداری رضی

آتش نشانی و خدمات ایمنی

–         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

–         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری و عقیدتی

–         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

–         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل

–         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف

–         آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار

–         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن

–         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

آقای فرزاد غنی زاده علاوه بر مسئولیت خدمات شهری مسئول واحد آتش نشانی شهرداری رضی نیز هستند.