سامانه پیامکی شهرداری رضی

امور اداری

– پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
– صورتبرداری، طبقه بندی ، کدگذاری وبایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات شهرداری.
– انجام سایر امورمشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظائف ارجاع می گردد.
– ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده و صادره و پیگیری آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.
– تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع واحد اقدام کننده و پیگیری آنها .
– تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها.
– تنظیم دفترآمارکارکنان.
– تهیه پیش نویس نامه ها و ماشین کردن آنها.
– ابلاغ دستورات شهردار به کارکنان شهرداری.
– رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.
– تهیه پیش نویسهای استخدامی از قبیل پیش نویس احکام ، انتقال ، ترمیم حقوق ،مرخصی، معذوریت ، ترفیع وارتقاء واضافه کارو نظیرآن با اطلاع شهردار وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط .
– تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری ازاوراق ، طبق دستورشهردار.
– رسیدگی به پیشنهادات وتقاضای واصله مربوط به اموراستخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع وارتقاء ، بازنشستگی وتعیین برقراری حقوق بازنشستگی ویا وظیفه و نظائرآن.
– انجام امورمربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارگران.
– انجام اموراستخدام ومعرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.
– پیش بینی احتیاجات پرسنلی شهرداری واقدام درمورد تامین این احتیاجات.
– مطالعه قوانین و مقررات استخدامی واظهارنظردرمورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل.
– اتخاذتدابیرلازم بمنظورپیشرفت وبهبود امورجاری.
– انجام کارهای مربوط به اصناف و پیشه وران.
– تهیه گزارشات موردلزوم جهت شهردار.
– تعیین محل کارخدمتگزاران وتعیین ساعات کشیک نگهبانان.
– نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها ازقبیل تامین روشنایی، سوخت، تلفن وغیره.

خانم فریبا سعادتی علاوه بر انجام امور دفتری و بایگانی عهده دار این مسئولیت نیز می باشند.