سامانه پیامکی شهرداری رضی

امور عمرانی و شهرسازی

امور عمرانی و شهرسازی (دفتر فنی)

این دفتر در واقع بدنه اصلی و کاری شهرداری بوده و امورات مربوط به ساخت و سازها، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی اعم از منابع داخلی و استانی و نظارت بر امور پیمانکاران را بر عهده داشته و کلیه امورات مربوط به استعلامات بانکی و صدور بلامانع انشعابات شهری و غیره را نیز بر عهده دارد.
علاوه بر موارد ذکر شده دفتر فنی مسئولیت تشکیل کمسیون های شهرداری از جمله کمسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷، بند۲۰ ماده ۵۵، رسیدگی به امورات شهرسازی و کمسیون ماده ۵ و کمسیون رفع مزاحمت را نیز به عنوان دبیر عهده دار می باشد.
وظایف دفتر فنی فوق العاده حساس و خطیر بوده و حساسیت بیشتری را می طلبد.بررسی و صدور پروانه ساخت و کنترل ساخت و سازها و رعایت معابر و بررسی امور پروژه ها و انتخاب و اجرای پروژه های عمرانی از اهم وظایف دفتر فنی می باشد که آقای فرهاد جاهد مسئولیت پست مذکور را برعهده دارد.

اهم وظایف:

–         نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

–         مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور

–         نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری

–         تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

–         انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل