سامانه پیامکی شهرداری رضی

امور مالی

– رسیدگی به موجودی انباروصورت برداری ازکالاهای موجود در انباردر فواصل معین ومطلع ساختن کارپردازجهت تجدید سفارش.

– ثبت کالاهای تحویلی ودریافتی درکارتهای انبارونظارت درورود وخروج لوازم ، اجناس، کالاها وهمچنین امضاء کلیه اسناد مربوط .
– نظارت برتمامی فعالیتها واجرای کامل مقررات مالی وانبارداری درانبارهای تحت سرپرستی وارائه راهنماییهای لازم.
– انجام اقدامات لازم به منظورنصب علائم مخصوص وبرچسبهای شماره داربرروی هریک ازاموال، تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی درآخرسال.
– صدور پروانه خروج برای اموال،تهیه صورت اموال زائد و اسقاط وارائه آن به شهردارجهت صدوردستورمقتضی .
– نگاهداری حساب کلیه اموال منقول وغیرمنقول واموال مسروقه ویا ازبین رفته وثبت مشخصات آنها دردفاتراموال طبق دستورالعملهای وزارت کشورمستند به ماده ۴۸ آیین نامه مالی شهرداریها .
– حفظ ونگهداری کلیه سوابق وپرونده های مربوطه.
– انجام سایرامورمشابه ودستوراتی که ازطرف شهرداردرحدودوظایف ارجاع می گردد.
– ثبت اقلام ازروی برگه های محاسباتی دردفترصدوربرگ وانتقال آنها به دفاترروزنامه ، معین ، اعتبارات وتعهدات و دفترکل.
– تهیه وتنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی وکنترل حسابهای مربوط به منظوررفع اختلاف.
– رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها واسناد ومدارک مربوط ازنظررعایت واجرای قوانین و مقررات مالی .
– انجام امورمربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب ،تهیه تراز عملیات ، تهیه وتنظیم حساب ماهانه درموعد مقرر و امضاء آنها .
– راهنمایی وکنترل کارحسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده.
– تهیه وتنظیم پیش نویس دستورات وفرمهای محاسباتی، گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی ، تفریغ بودجه سالانه ،.متمم بودجه واصلاح بودجه برابردستورالعملهای صادره وارائه آن به مرجع زیربط.
– رسیدگی و اظهار نظرواقدام درمورد مسایل و پرونده های مالی .
– نظارت و مراقبت درحسن اجرای بودجه برنامه ای و اتخاذ تدابیرلازم جهت بهبود امور جاری.
– همکاری درتهیه نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعملها.
– شرکت درکمسیونهای مربوطه.
– مطالعه قوانین بودجه وسایرقوانین ومقررات مالی واظهارنظردرمورد اجرای آنها.
– انجام تشریفات مناقصه ومزایده.
– محاسبه در آمدها وممیزی حسابها و نگهداری حساب درآمدها و طبقه بندی درآمدها .
– ایجاد محلهای در آمد و پیشنهاد به وزارت کشور جهت تصویب .
– وصول عوارض ازاماکن واملاک ، اتومبیلهای سواری ،کرایه وبیابانی ، سینما ، پیشه وران ، معاملات و غیره.
– صدور مفاصا حساب جهت تنظیم اسناد معاملاتی .
– استعلام بها قبل ازخرید اجناس وگزارش آن به شهردار .
– دریافت درخواستهای خرید که ازسوی شهردار ارجاع می گردد .
– تهیه وتنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به شهرداری .
– نظارت برکلیه امورمربوط به کارپردازی و شهرداری .
– تطبیق کالای خریداری وتحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها.

آقای مرسل منافی عهده دار این مسئولیت می باشند.