سامانه پیامکی شهرداری رضی

انبار دار

– اقدام به حفظ ونگهداری اموال شهرداری وتهیه وتنظیم فرمهای مختلف ودفاتر اموال

– اقدام به تحویل اثاثیه منقول شهرداری

– صورت برداری وبر چسب زدن بر روی اثاثیه واموال منقول وکنترل در نحوه استفاده وسائل وقطعات ماشین الات ولوازمی که جنبه سرمایه ای دارند

– ایجاد اعمال سیستم کارتکس در کلیه انبارهای شهرداری به منظور استفاده صحیح در امر وسائل وقطعات یدکی ماشین آلات

– شرکت در کمسیو نهای اداری ومالی به ویژه در مورد انجام مزایده ها وطرح وسائل واثاثیه منقول اعم از مستعمل واسقاطی یا قابل استفاده

– نظارت در امر فروش محصولات وفرآوردهای شهرداری از قبیل گل ومیوه و محصولات کشاورزی وغیره

– اقدام به تشکیل انبار های مختلف بمنظور نگهداری وسائل ولوازم ومایحتاج شهرداری وبرقراری روش صحیح ومتحد الشکل در این زمینه ونظارت مستمر وپیگیری در اجرا ی صحیح اداره انبار ها

– پیش بینی لوازم وقطعات مورد نیاز که در انبار ها موجود نمی باشد

– تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض وحوالجات انبارها

– تحویل وکنترل اجناس وارده وامضاء قبوض وفرمهای وصورت جلسات مربوطه

– انجام سایر امور مشابه ودستوراتیکه از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع میگردد

آقای اکبر نظر زاده  عهده دار این مسئولیت نیز هستند.