سامانه پیامکی شهرداری رضی

دفتر شهردار

–  برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها.

ـ تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات شهردار .

ـ گزارش مطالب مهم روزانه .

ـ ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط .

ـ راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با شهردار امکان پذیر است .

ـ تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی .

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

خانم فریبا سعادتی عهده دار این مسئولیت می باشند.