سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات استعلام آپارتمانی

استعلام آپارتمان
 

۱-مدارک مورد استعلام آپارتمانی

۲-ارائه برگه استعلام دفترخانه

۳-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )

۴-کپی کارت ملی خریدار / فروشنده

۵-کپی پایانکار

۶-کپی صورتمجلس تفکیکی

۷-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است

۸-پوشه

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ ارائه استعلام دفترخانه توسط مالک روابط عمومی دایره فنی
۲ تشکیل پرونده روابط عمومی دایره فنی
۳ تعیین نوبت بازدید روابط عمومی دایره فنی
۴ بازدید از محل  دایره فنی در صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
۵ تهیه پیش نویس استعلام دفترخانه دایره فنی فرم پیش نویس پاسخ به استعلام دفترخانه تکمیل می گردد
۶ تایپ پیش نویس استعلام دفترخانه دبیرخانه
۷ امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه و مسئول دایره فنی دایره فنی
۸ تائید درآمد در صورت عدم بدهی درآمد درآمد عوارضات مربوطه از قبیل۲% نقل و انتقال و تفکیک به همراه میزان بدهی اخذ می گردد.
۹ تائید نوسازی در صورت عدم بدهی نوسازی
۱۰ تائید معاون / مدیر منطقه شهردار
۱۱ ثبت در دبیرخانه دبیرخانه
۱۲ صدور استعلام دفترخانه دبیرخانه
۱۳ پایان