سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات استعلام بانک

استعلام بانک
مدارک مورد نیاز استعلام بانک

ارائه برگه استعلام بانک

کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )

کپی کارت ملی وام گیرنده

 کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است

کپی بنجاق / پروانه / پایانکار ( در صورت داشتن )

کپی صورت مجلس تفکیکی ( در صورت آپارتمان بودن )

پوشه

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ ارائه درخواست استعلام از بانک و موسسات مالی  توسط بانک
۲ تشکیل پرونده روابط عمومی دایره فنی
۳ اخذ نوبت بازدید روابط عمومی دایره فنی در صورت پایانکار جدید،مراحل ۴ و ۵ انجام نمی شود و همان کارشناس که پایانکار را صادر نموده جواب استعلام بانک را می دهد.
۴ بازدید از محل  دایره فنی در صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
۵ تهیه پیش نویس مسیر بانک دایره فنی فرم ارائه بانک جهت استعلام تکمیل
می گردد.
۶ تایپ پیش نویس نامه مسیر بانک دبیرخانه
۷ امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه دایره فنی
۸ تائید درآمد در صورت عدم بدهی درآمد
۹ تائید نوسازی در صورت عدم بدهی نوسازی
۱۰ تائید نامه توسط مسئول دایره فنی دایره فنی
۱۱ ثبت در دفتر دبیرخانه دبیرخانه
۱۲ صدور نامه مسیر دبیرخانه
۱۳ پایان