سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات دستور نقشه

دستور تهیه نقشه ساختمان
 

مدارک مورد نیاز دستور نقشه

۱-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )

۲-کپی کارت ملی مالک / وکیل

۳-ارائه وکالتنامه ( در صورت داشتن وکیل )

۴-کپی بنجاق

۵-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است

۶-پوشه

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ درخواست صدور نقشه توسط مالک وکیل قانونی   فرم درخواست پر می شود مدارک لازم : ۱-کپی سند مالکیت۲-کپی شناسنامه مالک وکیل۳-وکالت نامه۴-کروکی ثبتی(تفکیکی)در صورتی که سند مالکیت فاقد مساحت و عرضه حدود و ابعاد باشد و یا اینکه سند مالکیت با وضع موجود مغایرت داشته باشد،نقشه هوایی(ارائه آن به عهده روابط عمومی دایره فنی است)

۵-فیش عوارض نوسازی در صورت ساختمان بودن

۲ ثبت در دفتر دبیرخانه دبیرخانه
۳ تشکیل پرونده و بررسی مدارک روابط عمومی دایره فنی
۴ تعیین نوبت بازدید روابط عمومی دایره فنی
۵ بازدید از محل و مشخص کردن زمین بر روی نقشه طرح تفصیلی دایره فنی -در صورتیکه وضع موجود ساختمان باشد به لحاظ تخلفات مورد بررسی قرار می گیرد.

-استعلام از میراث فرهنگی در خصوص حریم

-استعلام از امور برق در خصوص حریم

-در صورت نیاز،پرونده در کمیته ۳ نفره با کمیته فنی شهرداری مطرح می شود.

۶ اعلام کاربری و میزان عقب نشینی طرح تفصیلی در صورت درخواست خرید تراکم و تغییر کاربری ارجاع به گروه کارشناسان و کمیسیون طرح تفصیلی و در صورتی که ملک در بر خیابان و با گذرهای دارای خط پروژه واقع گردید جهت تعیین میزان عقب نشینی از واحد نقشه برداری
۷ نوشتن پیش نویس دستور نقشه و نامه به اداره گاز جهت قطع گاز دایره فنی در صورتی که بنا برای اولین بار احداث می شود نیازی به نامه اداره گاز نیست.
۸ تایپ دستور نقشه دبیرخانه
۹ بررسی و تائید دایره فنی پس ازدریافت جوابیه اداره گاز دستور نقشه صادر می شود.
۱۰ محاسبه عوارض نوسازی و درآمد و پرداخت آن توسط مالک درآمد و نوسازی در صورت پرداخت عوارض و آماده سازی و خرید تراکم تسویه حساب مالی
۱۱ تائید معاون / مدیر منطقه شهردار
۱۲ صدور دستور نقشه ساختمانی دبیرخانه
۱۳ پایان