سامانه پیامکی شهرداری رضی

خدمات پایانکار

پایانکار پروانه ساختمان
 

مدارک مورد نیاز پایانکار

۱-      کپی سند

۲-      کپی کارت ملی /وکیل

۳-      کپی فیش نوسازی (عوارض سالیانه) ارائه فیش الزامی است

۴-      کپی پروانه /اصلاح پروانه

۵-      ارائه کروکی وضع موجود و تائید آن(عرضه و اعیان)

۶-      گزارش ناظر(مرحله پایان) در گزارش ناظر صدور پایانکار بلامانع است قید گردد)

۷-      استحکام بنا (فرم شماره۶) در صورت تخلف کمتر از ۵ درصد سطح کل زیربنا استحکام بنا در گزارش ناظر تایید گردد

۸-      کپی جدول کمیسیون ماده صد

۹-      در صورت داشتن آسانسور (تایید آسانسور از اداره استاندارد الزامی است)

۱۰-   پوشه

 

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ درخواست پایان کار توسط مالک مدارک لازم:

۱-گزارش مهندس ناظر

۲-کپی سند مالکیت

۳-کپی شناسنامه مالک

۴-جواز ساختمان

۵-کروکی ثبتی

۲ ثبت در دفتر دبیرخانه دبیرخانه
۳ تشکیل پرونده روابط عمومی دایره فنی
۴ اخذ نوبت بازدید روابط عمومی دایره فنی
۵ بازدید از محل مورد نظر دایره فنی در صورت وجود تخلف دریافت برگه استحکام بنا و ارائه پرونده به کمیسیون ماده صد
۶ نوشتن پیش نویس پایانکار دایره فنی
۷ تایپ پیش نویس پایانکار دایره فنی
۸ امضای پایانکار توسط کارشناس و مسئول دایره فنی دایره فنی
۹ تائید درآمد در صورت عدم بدهی درآمد ضمن بررسی بدهی ، عوارضات مربوطه از قبیل زیبا سازی ، تفکیک و … اخذ می گردد.
۱۰ تائید نوسازی در صورت عدم بدهی نوسازی
۱۱ تائید معاون / مدیر منطقه شهردار
۱۲ صدور پایانکار دبیرخانه
۱۳ پایان