سامانه پیامکی شهرداری رضی

دبیرخانه و بایگانی

– انجام کلیه امور جاری بایگانی نامه های دفتر شهردار ، اعم از نگهداری سوابق، ثبت سوابق بایگانی به صورت سیستم اتوماسیون اداری و اصل کاغذی

– خدمت رسانی در ارائه سوابق مورد نیاز دفتر شهردار

– ارجاع نامه های شهرداری بر حسب موضوع به واحدهای ذیربط

– تهیه پیش نویس نامه های صادره

– ارائه روشهای مفید و موثر به منظور بهبود روش کار دبیرخانه

– نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور رفاهی، پرسنلی، اداری

خانم فریبا سعادتی عهده دار این سمت هستند.