سامانه پیامکی شهرداری رضی

شرح وظایف واحد سی ان جی

– نظارت بر کار کارگران جایگاه سی ان جی

– گزارش خرابی و معایب به صورت مکتوب به شهردار

– نظارت بر حسن خدمت رسانی به مشتریان

– رسیدگی و تطبیق میزان درآمدهای سی ان جی

آقای فرزاد غنی زاده عهده دار این مسئولیت هستند.