سامانه پیامکی شهرداری رضی

شرح وظایف واحدهای شهرداری

شهرداری شهر رضی که از سال ۷۶ تاسیس شده در حال حاضر با تعداد ۲۰ نفر نیروی اداری و خدماتی، دارای دوازده واحد اداری و خدماتی بوده که تحت مدیریت واحد اداره می شود.شهرداری رضی نیز به عنوان یک دستگاه اجرایی و خدمت رسان ساعت کاری ثابتی نداشته و تمام کارکنان معمولا به صورت شیفتی شبانه روز مسئول ارائه خدمات می باشند.
این واحد ها همگی هدف واحدی را دنبال می نمایند که وظایف این واحد ها بصورت مختصر به شرح ذیل بیان می گردد.