سامانه پیامکی شهرداری رضی

مورد توافق (کمیسیون ماده پنج)

مورد توافق (کمیسیون ماده پنج)
 

مدارک مورد توافق (کمیسیون ماده پنج)

 

۱-      فرم درخواست توافق(به تایید کارشناس شهرسازی و درآمد رسیده باشد)

۲-      ارائه نقشه پیشنهادی ( شامل پلان طبقات ، طبقات ، برش، نما)

توسط کارشناس کنترل نقشه تایید گردد، بدون خط خوردگی )

۳-      ارائه یاست پلان ، همجواریها ( شامل تعداد طبقات / سطح اشغال /نوع کاربری ) با مقیاس ۱ با تایید، مهر و امضا دفتر طراحی ،بدون خط خوردگی  ۲۰۰           

۴-      کپی سند مالکیت (تمام صفحات)

۵-      کپی کارت ملی مالک/ وکیل

۶-      ۲ سری نقشه هوایی رنگی

۷-      پوشه

 

ردیف شرح اقدامات واحد/مسئول توضیحات
۱ تنظیم پیش نویس جهت ارسال به کمیسیون طرح تفصیلی طرح تفصیلی تهیه نقشه های رنگی ممهور به مهر طرح تفصیلی و اعلام کاربری های توسط طرح تفصیلی
۲ تایپ پیش نویس فرم ارسال به کمیسیون طرح تفصیلی دبیرخانه مدارک مورد نیاز:

۱-کپی درخواست خرید تراکم و یا تغییر کاربری

۲-کپی سند مالکیت

۳- کپی شناسنامه  مالک

۴-کپی نظریه گروه کارشناسان

۵-کپی نقشه های ساختمانی

۳ امضاء فرم توسط طرح تفصیلی و مسئول دایره فنی دایره فنی و شهرسازی
۴ تائید درآمد در صورت عدم بدهی درآمد
۵ تائید نوسازی در صورت عدم بدهی نوسازی
۶ تائید توسط معاون / مدیر منطقه شهردار
۷ ارسال پرونده های فوق به معاونت شهرسازی و معماری  
۸ پایان