سامانه پیامکی شهرداری رضی

کارپردازی

این واحد مستقیما زیر نظر مسئول امور مالی انجام وظیفه می نماید.

 امور کارپردازی (خرید اقلام مورد نیاز شهرداری)
– پرداخت کلیه هزینه های جاری مرکز از قبیل(قبوض برق ،آب و غیره)

– خدمات نرم افزاری و فاکتورهای خرید مرکز
– انجام امور بانکی،اداری و مالی
تنظیم سند و فاکتور و گرفتن امضاء اسناد مالی
– وصول چک های واحد امور مالی 

– بررسی درخواست خرید کالا 

– گرفتن استعلام بهاء جهت خرید بیش از سقف تنخواه گردان

آقای فرزاد غنی زاده مسئول واحد کارپردازی می باشند.